DCM måling står for “Dementia Care Mapping”. Metoden er udviklet af Tom Kitwood og hans stab, og er en kortlægning af den demensomsorg, som er gældende på det pågældende tidspunkt og under den aktuelle demens pleje form.

DCM-målinger kan hjem købes som enkelt stående kvalitets målinger, eller som målinger i forbindelse med forandringsprocesser.


DCM drejer sig direkte om en detaljeret registrering af demenslidende menneskers livskvalitet, i det plejemiljø de lever i til daglig. For at få klarhed over denne sammensatte størrelse (livskvaliteten) - er det nødvendigt, at afdække i detaljer, hvordan de personer som indgår i målingen, rent faktisk lever og fungerer fra time til time.

Derfor foregår målingen over ca.6 timer på en almindelig dagligdag, med de aktiviteter og den plejeform, som den måtte byde på. DCM metoden er grundigere end nogen anden kendt målemetode, og er en undersøgelse af, hvad der konkret foregår af aktivitet og relationsarbejde i demensplejen, af den anvendte demenspædagogik og af, hvordan de ældre demente beboeres befindende er.

Når resultaterne af målingen er analyseret, sker der en tilbagemelding af resultaterne til relevante parter og fordi metoden kaster lys over de områder af miljøet og plejen, som kunne gøres bedre, bliver metoden også første skridt til igangsætning af forandringer.

Når nye plejemetoder og tiltag i bo-miljøet - og omkring det enkelte menneske med demens, er implementeret, gentages DCM-Målingen. På denne måde, får man et sammenligningsgrundlag til den måling, som blev foretaget inden forandringen. Her er det ønskelige selvfølgelig, at de ældres befindende er øget i positiv retning.

Metoden er detaljeret, og erfaringerne viser, at den giver rigt udbytte og højt bevidsthedsniveau hos personalet, og ved vellykket implementering af udvalgte pædagogikker, er erfaringen ligeledes et væsentligt forøget befindende for de ældre demente beboere.Dementia Care Mapping. DCM.