Nutidig demensforståelse og demenspleje

– En udfordring for stat og kommune

Kompetencer og omsorg

Med krav om opkvalificering af arbejdet med svage ældre og demente borgere på landsplan, står stat og kommune overfor en stor opgave. Plejepersonalet skal kunne løse plejeopgaver med en ny og større forståelse af den demente borgers selvbestemmelsesret og behov for at være i aktivitet. Vi ved, at der i disse år rekrutteres meget nyt personale til disse opgaver ude i kommunerne og, at det er et område med stort personale udskiftning. Det er en vanskelig opgave at skulle kompetenceudvikle mange nye medarbejdere i demensfeltet, samtidig med at driften kører. Det tager tid og koster penge. Og det er i denne forbindelse, mit arbejde som konsulent skal ses.


Plejepersonalets arbejdslyst, motivation og energi er ressourcen, der omsætter mål og retningslinier til praktisk handling. Indsatsen på demensområdet kræver i særlig grad fleksibilitet, tålmodighed, ro og overblik i enhver situation. Derfor er det så vigtigt i disse år, at have fokus på at opdyrke faglige miljøer, der står for kompetenceudvikling, netværksdannelse, faglig vejledning og supervision


I en tid med stigende krav til personalets faglige og personlige kvalifikationer, kan det en gang imellem, være en god ide, at stoppe op og kikke på sin praksis sammen med en erfaren konsulent udefra. Er der overensstemmelse mellem beboernes behov i hverdagen, ny viden om demens, lovgivning om magtanvendelse, medarbejdernes personlige/faglige kvalifikationer, forbruget af ressourcer og arbejdspladsens overordnede målsætning?


Jeg har gennem tiden arbejdet og samarbejdet med personale i flere forskellige kommuner og har haft flere hundrede personaler i supervision og gennem demens modulundervisning med stor succes.Min erfaring er, at DEMKON´s koncept for undervisning /konsultation og supervision giver målopfyldelse indenfor nedenstående områder:

 

Den demente borger

Den ældre demente vil få en langt bedre livskvalitet, fordi der i den daglige pleje udtrykkes mere respekt af den ældre og mere viden om demenssygdomme. Resultatet er, at den demente borger dermed føler sig mere imødekommet og bedre tilpas.

 

Plejepersonalet

Når plejepersonalet har modtaget undervisningen og implementeret den, vil arbejdet med de ældre demente blive mindre konfliktfyldt og mere tilfredsstillende. De ansatte vil have fået ideer til at opstille pædagogiske handleplaner. De vil få viden om lovgivningen og om, hvordan den daglige omsorg kan gennemføres uden brug af magt.

 

Arbejdsgiveren – Kommunen

Tilfredse medarbejdere og ældre med mere velbefindende vil betyde, at arbejdsklimaet bedres, og at der skal bruges færre kræfter på uenigheder. Mere energi og et bedre samarbejde udvikles. Det betyder bedre udnyttelse af personalets potentialer. Samtidig betyder det erfaringsmæssigt færre sygedage for personalet. Med andre ord - Bedre ressourceudnyttelse og større tilfredshed

 

Bedre økonomi

I en periode med et støt stigende antal plejekrævende ældre, herunder et stigende antal ældre med demenssygdomme, er det vigtigt at økonomien er overskuelig. Bevillingerne følger jo ikke nødvendigvis med. Ændringen i opfattelsen hos alle parter fører til, at ansatte arbejder sammen med hinanden i stedet for imod hinanden. Og dette er der selvsagt bedre økonomi i.

 

Konklusion

En bedre og mere professionel ældre og - demenspleje. Mere tilfredse borgere, en mindre problemfyldt og mere tilfredsstillende arbejdsdag for personalet, færre udgifter til det skiftende plejepersonale og færre sygedage. Med andre ord bedre økonomi for kommunen.


Referencer fra andre kommuner kan oplyses, hvis det er af interesse.


Løsninger aftales og leveres lokalt. Den enkelte ydelse skræddersyes i forhold til behovet og DEMKONS honorar tilpasses ydelsens omfang og karakter.


Informationsmøder og eventuelle aftalemøder er vederlagsfri.

Jeg leverer undervisning, konsultation og supervision i en tilpasning til lokale tidsplaner og andre igangværende projekter og gøremål.


Hvis det har din interesse, kommer jeg gerne til et uforpligtende møde, hvor eventuelle ønsker og behov for den pågældende borgergruppe, kan gøres til genstand for en dialog.