Undervisning af frontpersonale, demenskoordinatorer, visitatorer, ledere og andre personer med professionelle relationer til borgere med demens

Jeg underviser, superviserer, og driver konsulentvirksomhed og rådgivning med fokus på det vanskelige demensarbejde. Jeg arbejder med professionel pædagogisk vejledning og undervisning til al personale omkring svage ældre og borgere med demens og til demente borgeres pårørende. Jeg tilbyder supervision og undervisning til ledere, demenskoordinatorer, visitatorer og frontpersonale. Det kan være som enkelt undervisninger i relevante emner eller som sammensatte moduler af undervisning, hvis en mere generel opkvalificering ønskes. Jeg kan træde til i hele forløb eller dele af forløb, hvor der mangler den ekstra ressource eller den ekstra viden, som kan drive den ønskede udvikling frem mod målet.

Tilrettelæggelse af overordnede udviklingsforløb for en større organisation med planlægning af konkrete tiltag i en ønsket udvikling, er også en mulighed


I en tid med stigende krav til personalets faglige og personlige kvalifikationer, kan det en gang imellem være en god ide, at stoppe op og kikke på sin praksis.

Er der overensstemmelse mellem beboernes behov i hverdagen, lovgivning om magtanvendelse, medarbejdernes personlige/faglige kvalifikationer, forbruget af ressourcer og arbejdspladsens overordnede målsætning?


Jeg bestræber mig på altid at arbejde ud fra den nyeste viden indenfor formidling og indenfor demensområdet, samt at videreudvikle mine metoder, så jeg kan skræddersy en undervisningsindsats til den enkelte målgruppe og problemstilling. Pa denne måde er det min erfaring, at jeg sammen med personalet, giver det største udbytte for borgeren.Hjemkøb

I modsætning til de mange efteruddannelsesforløb som i disse år udbydes på bl.a. landets SOSU-skoler, kommer jeg til jer. Det er nemlig erfaringen, at disse fagligt vanskelige opgaver, bedst løses som virksomhedstilrettede tilbud til den enkelte personalegruppe, med afsæt i konkrete hverdagsopgaver - frem for på kurser løsrevet fra hverdagen.


I DEMKON tilbydes undervisning, enten som enkelt moduler eller i et samlet modul sæt. Alle moduler rummer undervisning i højaktuelle demensdiscipliner.

Eksempler på beskrivelse af de enkelte undervisningsmoduler.


Neurologi og demens

En kursusdag hvor fokus er på demens ud fra et neurologisk, neuropsykologisk og funktionsmæssigt perspektiv. Med udgangspunkt i en forståelse af den konkrete hjerneskade, som er en konsekvens af de forskellige demenssygdomme, vil vi gennem oplæg og øvelser belyse og konkretisere hvad det betyder for kommunikations og opfattelsesevne og evnen til at udføre selv simple dagligdags aktiviteter, når ”netværket” i hjernen er brudt sammen og dømmekraften dermed er læderet


Meningsbærende og identitetstyrkende aktivitetskulturer i demensfeltet

På denne kursusdag vil demens i et biografisk og aktivitetsmæssigt perspektiv være i centrum. Det indebærer arbejde med forskellige forståelser af aktivitet og pleje- omsorgsmetoder - i forhold til borgere med demens. Oplæg og øvelser vil spore deltagerne ind på, hvad der ligger i begrebet ”meningsfuld aktivitet” og hvordan man kan arbejde med dette begreb både i forhold til den enkelte borger, i forhold til grupper af borgere, i den helt konkrete arbejdstilrettelæggelse og i indretning af leve- bomiljøet.


Personcentreret omsorg i demensarbejdet

På denne kursusdag er fokus på det personcentrerede demensarbejde, som er defineret af den engelske psykolog Tom Kitwood. Jeg vil præsentere det bagvedliggende menneskesyn fra dette demensgrundlag, og arbejde med begreber og enkle analyse modeller og redskaber - til brug i det daglige omsorgs arbejde.


Socialpædagogik og demens

kursusdagen vil handle om demens i et socialpædagogisk og kommunikativt perspektiv. Dagen vil indeholde oplæg og gruppearbejder om de pædagogiske måder at tænke, handle og tale på, som giver nye tolkninger af mennesker med demens´ adfærd og kommunikation. Vi vil se på omsorgspersonens rolle og på konkrete pædagogiske tilgange. Vi vil beskæftige os med nye prioriteringer i demensarbejdet og kreative måder at løse problemer og konflikter på.


Magt og omsorg i demens arbejdet

Denne kursusdag retter fokus mod ”Omsorg og Magt” i  pleje- og omsorgs arbejdet. Dagen kommer til at handle om selvbestemmelsesretten, om lovmæssigheder og regler for magtanvendelse, samt om konkrete ideer til den pædagogiske handleplan, som er lovpligtig i magtanvendelsessager. Undervejs vil der være øvelser som tager afsæt i dilemmaer mellem selvbestemmelsesretten og omsorgspligten, samt i konkrete lokale magtproblematikker.


Andre undervisningstemaer kan aftales afhængig af den enkelte institutions målgruppe og problemstillinger.

Af eksempler kan nævnes:

“Opsporing af smerter hos borgere med demens” – “Validering som metode i demensarbejdet” – ”Anerkendende tilgang” som en bevidst anvendt pædagogik i demensrelationen – “Forskellige lovperspektiver og deres konsekvens for demensindsatsen i kommunen” – ”Vi ønsker udvikling af form og tilgang til demensarbejdet – Hvordan skal vi arbejde med processen?” – ”Dokumentation og samarbejde i et anerkendende perspektiv” - “Personcentreret omsorg ifølge Tom Kitwood” - “Enkle analyseredskaber til brug i den daglige pleje udviklet af Tom Kitwood” - “Neurologi og funktion i dementielt perspektiv”


som noget særligt udbydes kursus i “Faglig vejledning som disciplin”:

Kurset henvender sig til demenskoordinatorer og andre ressourcepersoner, og har til formål, at formidle viden og skabe  refleksion over og bevidsthed om den faglighed og de metoder, som skal være kendetegnende for rollen som faglig vejleder.


Kurserne kan vælges enkeltvis eller i en aftalt rækkefølge, som matcher det aktuelle vidensbehov.

Til alle kursusdage sendes program på forhånd, ligesom materiale og eventuelle artikler til dagens tema udleveres til deltagerne. Alle kursusdage er beskrevet med hensyn til formål og mål. Disse udleveres i forbindelse med en evt. kontrakt aftales


Der kan være op til 20 deltagere på hver kursusdag


De enkelte kursusdage kan gøres kortere og evt. kobles med en genenmgang af en aktuel og måske særlig vanskelig borgersag


Honorar:

Den enkelte ydelse skræddersyes i forhold til behovet og DEMKONS honorar tilpasses ydelsens omfang og karakter

Undervisning